MIEJSKI LAS UŻYTKOWY

Projekt Miejskiego Lasu Użytkowego jest odpowiedzią na problemy w zakresie zintegrowania i wyeksponowania elementów kształtujących strukturę przestrzenną miasta, ze szczególnym uwzględnieniem harmonijnego łączenia wartości przyrodniczo-krajobrazowych ze współczesnymi formami zagospodarowania. Dla przekształceń przestrzennych istotna jest ochrona terenów otwartych, leśnych i terenów o wartościach przyrodniczych, związanych z układem hydrograficznym, a także obszarów ochrony dziedzictwa kulturowego. Istotne jest również zapobiegnięcie samowolnym działaniom inwestycyjnym na terenach nieprzewidzianych do zabudowy. Na terenach inwestycyjnych kluczowe zaś będzie zapewnienie zgodności między chłonnością i odpornością środowiska, a rodzajem i intensywnością zagospodarowania.

Koncepcja Miejskiego Lasu Użytkowego została nagrodzona nagrodą publiczności w ramach V edycji konkursu FUTUWAWA organizowanego przez m. st. Warszawa:

„Jak będziemy mieszkać w Warszawie 2030 z perspektywą 2050 roku”, .

Zielone Smart City

Miejski Las Użytkowy