SELO

Strefa ekonomiczna lotniska okęcie

Idea utworzenia Strefy Ekonomicznej Lotniska Okęcie SELO wywodziła się ze światowego trendu polegającego na lokalizowaniu przedsiębiorstw o zbliżonym do siebie profilu gospodarczym na wyznaczonym terenie i gwarantowaniu ich obsługi zarówno przez odpowiednią infrastrukturę jak i dobór funkcji uzupełniających.

Profil SELO bazował na międzynarodowym, pasażerskim i towarowym węźle komunikacyjnym z portem lotniczym, południową obwodnicą Warszawy, koleją warszawsko-radomską i siecią powiązań transportu miejskiego.

Opracowaniem objęty był obszar ok. 2000 ha wokół lotniska Okęcie

Projekt przewidywał lokalizację i rozwój m. in. parków technologicznych, biurowo-administracyjnych, centrów biznesu, centrum targowo-wystawienniczego. W oparciu o Wyścigi Konne planowano zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjne.

Założeniem całości przedsięwzięcia było znalezienie równowagi pomiędzy programem funkcjonalnym a rozwiązaniami ekologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej i terenów zielonych w obszarze dzielnicy przemysłowej. Planowano tworzenie zbiorników retencyjnych oraz wysoki procent udziału zieleni, również wysokiej. Uwzględniono reprezentacyjny charakteru i funkcje ekologiczne ciągu terenów położonych wzdłuż al. Żwirki i Wigury. Zalecano zachowanie i udrożnienie powiązań zieleni Pola Mokotowskiego z Parkiem Szczęśliwickim.

Projekt SELO był odpowiedzią na zmieniającą się politykę gospodarczą kraju po 1987 roku. Do jego realizacji powołano Spółkę z o.o., której wspólnikami byli: Miasto Stołeczne Warszawa, Gminy Warszawa-Centrum i Warszawa-Ursynów, Gmina Raszyn, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze PPL, Państwowe Zakłady Lotnicze PZL Warszawa – Okęcie i spółka Paluch-A Sp. z o.o.

Planowaną rolą SELO Sp. z o. o. było w pierwszej kolejności opracowanie projektu całości oraz wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a następnie przygotowanie terenu poprzez uzbrojenie i wyposażenie go w infrastrukturę odpowiadającą profilowi gospodarczemu przyszłych użytkowników.

W opracowanym w 1993 roku przez Wydział Gospodarki Przestrzennej Biura Zarządu Warszawy Sprawozdaniu z realizacji planu ogólnego miasta projekt SELO wymieniany jest jako jedno z większych opracowań studialno-planistycznych. (Atlas historyczny Warszawy, tom II pt. Plany zagospodarowania przestrzennego z lat 1916-2002, pod redakcją naukową prof. Jana Macieja Chmielewskiego)

Wykonane główne opracowania:

„Podstawowe pojęcia Strefy Ekonomicznej Lotniska Okęcie. Wyniki prac wstępnych.” Raport 1 i 2. 1994 r.
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. ach. Małgorzata Kotarska-Rapacka

„Model ekonomiczny funkcjonowania spółki zarządzającej Strefą Ekonomiczną Lotniska Okęcie.”
Agencja Rozwoju Komunalnego. Koordynatorzy Projektu O.R. Dziekoński, T.J. Nowacki, autorzy: K. Cichocki, P. Couderq, J. Deja z zespołem, J. Gierałtowski, Z. Grzymała, B. Fegger, A. Opalińska, M. Roszkowski, J. Warakomski.

Analizy ekonomiczne i badania marketingowe. USAID, kier. prof. A. Zalewskiego

Etapowy plan rozwoju i studium SELO.
British Aerospace Consultancy Services

Plan zagospodarowania SELO
SELO Sp. z o.o. arch. Małgorzata Kotarska-Rapacka

Wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
SELO Sp. z o.o. zespół projektowy arch. arch. Małgorzata Kotarska-Rapacka, Jolanta Przygońska, Jolanta Rajgrodzka.

Współpraca międzynarodowa:

Amerykańska Agencja Rozwoju Międzynarodowego USAID – w ramach porozumienia z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy Agencja opracowała studium wykonalności projektu na terenie Przedsiębiorstwa Dźwigar i WPBM przy ul. Cybernetyki, jako pilotażowy program dla SELO.

Instytut Planowania Przestrzennego Regionu Ile de France IAURIF – w ramach porozumienia między władzami samorządowymi Regionu Ile de France a Związkiem Dzielnic-Gmin Warszawy, IAURIF delegował do współpracy ekspertów w dziedzinie planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień transportu i organizacji stref ekonomicznych.

Eksperci holenderscy w dziedzinie planowania stref około lotniskowych z Shannon Development i firmy AMER prof. Leo Van der Meer podjęli współpracę z Agencją Rozwoju Komunalnego przy opracowaniu Modelu ekonomicznego SELO.

Konferencje i udział w targach:

Prezentacja SELO na targach MIPIM w Cannes od 1992 do 2000 roku. Materiały i plansze, prowadzenie rozmów z inwestorami.

Międzynarodowa Konferencja poświęcona Strefom Ekonomicznym w Wielkiej Brytanii i Francji, Politechnika Warszawska, 1999r. organizacja konferencji, referat.

Konferencja lotniskowa SITKOM 1999r. referat.

Podstawy prawne:

uchwała Nr XXXV/199/92 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 września 1992 w sprawie zmiany perspektywicznego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy, zatwierdzonego 6 grudnia 1982r.,

uchwała Nr LXI/355/94 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 1994r w sprawie przyjęcia „Założeń Polityki Miejskiej na rok 1994”, w których ustala się, że „Funkcja jednostki organizacyjnej, prowadzącej prace programowe, przestrzenne, prawne i ekonomiczne związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Strefy Ekonomicznej Lotniska Okęcie powierzona będzie Stołecznemu Zarządowi Rozbudowy Miasta.”